معنی کلمه مربای آلو بخارا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلو بخارا به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه مربای آلو بخارا به انگلیسی می شود Prune jam

Leave a Reply