معنی کلمه دسر آلو بخارا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلو بخارا به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه دسر آلو بخارا به انگلیسی می شود Prune dessert

Leave a Reply