معنی کلمه خورشت آلو بخارا به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آلو بخارا به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه خورشت آلو بخارا به انگلیسی می شود Prune stew

Leave a Reply